Operační programy

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 • podpora českých firem schopných posunovat či alespoň dosahovat technologickou hranici ve svém oboru,
 • rozvoj podnikání a inovací malých a středních podniků v oborech s nižší znalostní intenzitou
 • posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství
 • usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou služeb informačních a komunikačních technologií,

Příklady projektů: nákup nového strojního  vybavení, zlepšení tepelného hospodářství firem, inovace procesů a produktů, vybudování školících středisek, rozvoj ICT a sdílených služeb, rekonstrukce a výstavba nemovitostí pro zpracovatelský průmysl…

Operační program Životní prostředí

 • zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
 • zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
 • odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
 • ochrana a péče o přírodu a krajinu
 • energetické úspory

Příklady projektů: vybudování a rekonstrukce vodovodů, kanalizace a čistíren odpadních vod, snižování rizik povodní, výměna původních e stacionárních zdrojů (kotel na tuhá paliva apod. ) znečišťujících látek, vybudování sběrných systémů odpadů, vybudování kompostáren, sanace starých ekologických zátěží, zlepšení tepelného hospodářství veřejných budov, vybudování mokřadů, tůní a rybích předchodů…..

Program rozvoje venkova

 • obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření,
 • investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků,
 • podpora vstupu mladých lidí do zemědělství
 • krajinná infrastruktura.
 • podpora diverzifikace ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj

Příklady projektů: rozvoj agroturistiky, dovybavení farem, investice do zemědělských podniků, zavádění nových produktů do zemědělství, investice do zemědělské infrastruktury, investice do lesního hospodářství, bioplynové stanice pro zemědělce….

Integrovaný regionální operační program

 • rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií
 • snižování energetické náročnosti ekonomiky
 • omezování přírodních rizik, povodní a ekologické zátěže
 • ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství
 • modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava
 • fungující sociální systém a boj proti chudobě
 • zkvalitnění systému vzdělávání
 • kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce

Příklady projektů: oprava komunikací  I a II třídy, cyklostezky, rekonstrukce knihoven, muzeí, oprava památek, rozšíření  mateřských  a základních škol (i soukromých)…